જૂથ વિમા યોજનાના લાભાર્થીઓના દાવાની ચૂકવણી સીધા ખાતામાં કરવા બાબત