પ્રજ્ઞા પ્રવ્રુતિ ગ્રાન્ટ એસ.એમ.સી. માં નાખવા બાબત