ખેલ મહાકુંભ – ૨૦૧૮ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા બાબત...