શાળાઓને અપગ્રેડ કરવા બાબતનો તારીખ: ૩/૬/૧૭ નો પત્ર

આ સાથે બીડાણ માં સામેલ શાળાઓના ધોરણ નવા શૈક્ષણીક સત્રથી અપગ્રેડ કરવામાં આવે છે..

   Click Here