સર્વરઅપડેટ કરવાનું હોવા થી તા ૨૪/૯/૨૦૧૬ સાંજે ૫ વાગે બંધ થશે ૨૫/૯/૨૦૧૬ થી ચાલુ થઇ જશે