તારીખ: 17/9/2016 ના રોજ 9:30 થી 10:30 દરમ્યાન સ્વચ્છતા અને સામાજિક સમરસતા અંતર્ગત ટેલીકોન્ફરન્સ નિહાળવા બાબત