શાળા બહારના બાળકો માટે એસ.સી.પી.સી.આર.ની ભલામણોનો અમલ કરવા બાબત