2016 દરમિયાન શાળાઓમાં રોપવામાં આવેલ છોડનું જતન કરવા બાબત