જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકોની અરસ-પરસ બદલી કેમ્પ બાબત