ફીક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થુ આપવા તથા સેવાની શરતોમાં સુધારો બાબત