બાયોસેગથી પ્રસારીત થતા કાર્યક્રમો DTH પર નિહાળવા બાબત