ધોરણ ૬ ની શાળાઓને અપગ્રેડ કરવા બાબતનો તારીખ: ૩/૬/૧૭ નો પત્ર